Design a site like this with WordPress.com
Get started

Home

Welcome to My New Blog

  • My First Blog Post

    1st Oct 2019 by

    Be yourself; Everyone else is already taken. — Oscar Wilde. This is the first post on my new blog. I’m just getting this new blog going, so stay tuned for more. Subscribe below to get notified when I post new updates.

  • ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಕಾಟಿ

    8th Mar 2020 by

    ಕಾಟಿ Indian Gaur ಕಾಟಿಗಳು ಸಂಘ ಜೀವಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಕಾಟಿಗಳು ಕೂಡಾ ಬಲಶಾಲಿಗಳೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾಟಿ ಒಂದು ಟನ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕ ಇರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇವೆ. ಕಾಡುಕೋಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಇರುವ ಪ್ರಾಣಿ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ 8-12 ರ ಹಿಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವುದು. ಒಂದು ಹಿಂಡು ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದರೂ ಅಹಾರ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಗುಂಪುಗಳು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಬೈಸನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟರೂ ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಹೆಸರು ಗೌರ್… Read more

View all posts

Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.